Klasszikus hazai anyakönyvezés

 

Az eljárásban az alábbi anyakönyvi események jegyezhetők be:

 

 • a születésüknél fogva magyar állampolgárok és klasszikus honosítási eljárásban magyar állampolgárságot szerzett személyek külföldön történt születése, házasságkötése, bejegyzett élettársi kapcsolata, halálesete és jogszabályban meghatározott adatok változása,
 • a Magyarországon lakóhellyel rendelkező hontalan személy külföldön történt születése, házasságkötése, bejegyzett élettársi kapcsolata, illetőleg halálesete, ha lakóhelye Magyarországon van vagy volt és a bejegyzést olyan személy kéri, akinek a magyarországi anyakönyvezéshez érdeke fűződik,
 • nem magyar állampolgár külföldön történt születése, akit magyar állampolgár fogadott örökbe,
 • külföldön született kiskorú magyar állampolgár magyar vagy külföldi állampolgár által külföldön történt örökbefogadása,
 • bíróság holtnak nyilvánító döntése, ha az érintett születési helye külföldön, vagy ismeretlen helyen található,
 • halál tényének bírói megállapítása, ha a haláleset helye külföldön volt.

 

 

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HELYE, MÓDJA

 

A hazai anyakönyvezésre irányuló kérelem benyújtásának helye:

 

 • Magyarországon bármely anyakönyvvezetőnél,
 • külföldön bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél,
 • az állampolgárság megszerzésére irányuló, valamint az állampolgárság igazolására irányuló eljárás kezdeményezésekor a hazai anyakönyvezés iránti kérelmet is elő kell terjeszteni a kérelem átvételére jogosult szervnél.

 

A kérelem benyújtásának módja:

 

 • személyesen
 • meghatalmazott útján: A meghatalmazást eredetiben kell benyújtani. A meghatalmazott az érintett helyett személyes nyilatkozatokat (pl. a gyermek születési családi és utónevére, lakóhelyére, a házastársak házassági névviselésére, a házasságkötést megelőző családi állapotára, a születendő gyermekek születési családi nevére vonatkozó személyes nyilatkozat,) nem tehet. Személyes nyilatkozatot a szülők vagy házastársak sem tehetnek egymás helyett. Pl. házasságkötés utáni házassági névre, ha azt a házassági okirat nem tartalmazza. Ezen nyilatkozatokat közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell benyújtani.

 

Magyarországon a szóbeli kérelemről a benyújtás helye szerinti anyakönyvvezető, külföldön a konzuli tisztviselő adatlapot vesz fel.

 

A KÉRELEM MELLÉKLETEI

 

Valamennyi hazai anyakönyvi kérelemhez csatolandó okirat

 

Állampolgárságot igazoló okiratok

 

 • A hazai anyakönyvi eljárásban mind a magyar fél, mind a külföldi fél állampolgárságát okirattal kell igazolni:
 • a magyar állampolgárság érvényes személyazonosító igazolvánnyal, illetőleg magyar útlevéllel vagy három évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvánnyal, stb. igazolható,
 • a külföldi állampolgárság érvényes külföldi úti okmánnyal, a más állam által kiállított állampolgársági okirattal, a magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, valamint úti okmánnyal igazolható.

 

Amennyiben a fentiek szerint nem igazolt a magyar állampolgárság, hivatalból kerül sor az érintett személy állampolgárságának vizsgálatára.

 

Külföldi anyakönyvi okirat

 

 • A hazai anyakönyvezéshez csatolni kell a – hiteles magyar fordítással és amennyiben szükséges az alábbiakban részletezett diplomáciai felülhitelesítéssel vagy Apostille hitelesítéssel ellátott – külföldi anyakönyvi okiratot (születési, házassági, halotti anyakönyvi vagy bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló okiratot) eredetben vagy hiteles másolatban.
 • Ha a külföldi anyakönyvi okirat a külpolitikáért felelős miniszter vagy az adott állam külképviseleti hatósága által kiadott írásbeli nyilatkozat szerint külföldről nem szerezhető be, vagy az anyakönyvezés külföldön nem történt meg, az anyakönyvi esemény tanúsítására alkalmas egyéb közokiratot kell csatolni

 

A hazai anyakönyvezési eljárás során benyújtott külföldi okiratot nem áll módunkban vissza adni, mivel azok az anyakönyvezési eljárás alapiratainak minősülnek.

 

A személyi adat- és lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges iratok

 

 • A hazai anyakönyvezést végző hatóság (Budapest Főváros Kormányhivatala) külföldön vagy Magyarországon élő magyar állampolgárként veszi fel a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba azon Magyarország területén kívül élő magyar állampolgárok adatait, akiknek a külföldön történt születését, házasságkötését vagy bejegyzett élettársi kapcsolatát anyakönyvezi és az érintett adatai a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban még nem szerepelnek.
 • A nyilvántartásba a magyar állampolgárt a hazai anyakönyvbe bejegyzett adatokkal kell felvenni, valamint lakóhelyeként az általa, jogszabályi előírásoknak megfelelően megjelölt országot, települést és lakcímet (postacím) kell bejegyezni.
 • Az a nyilvántartásban nem szereplő magyar állampolgár, aki Magyarország területén kíván életvitelszerűen élni, az első lakóhely bejelentését a születés, házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezésének megindításával egyidejűleg a hazai anyakönyvezést végző hatóságnál köteles teljesíteni.

 

A fentiek érdekében a magyar állampolgár külföldön történt születésének, házasságkötésének, bejegyzett élettársi kapcsolatának hazai anyakönyvezésére irányuló kérelemhez csatolni kell a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges iratokat.

 

 

Születés hazai anyakönyvezéséhez szükséges egyéb okiratok

 

A külföldön történt születés hazai anyakönyvezésére irányuló kérelemhez csatolni kell a gyermek családi jogállását igazoló okiratot, amely:

 

 • házasságból született gyermek esetén a szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata;
 • házasságon kívül született gyermek esetén a gyermekre vonatkozóan Magyarországon anyakönyvvezető vagy gyámhatóság, külföldön a magyar konzul előtt tett apai elismerő nyilatkozat vagy külföldi hatóság előtt tett apai elismerő nyilatkozat, illetve apaságot megállapító bírósági ítélet.
 • házasságon kívül született gyermek esetén, ha az édesanya családi állapota elvált vagy özvegy, akkor ezt anyakönyvi kivonattal, vagy jogerős bírósági, hatósági döntéssel kell igazolni.

 

Külföldön kötött házasságból született kiskorú gyermek születése hazai anyakönyvezésének előfeltétele a szülők házasságának hazai anyakönyvezése.

 

Amennyiben a szülők külföldön kötött házassága még nem került hazai anyakönyvezésre, a gyermek születésének hazai anyakönyvezésével egyidejűleg kérni kell a házasság hazai anyakönyvezését is.

 

Házasság hazai anyakönyvezéséhez szükséges egyéb okiratok

 

A külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezése iránti kérelemhez csatolni kell a házastársaknak a házasságkötést megelőző családi állapotát igazoló okiratot, kivéve:

 

 • ha a magyar állampolgár a házasságkötést megelőzően hajadon vagy nőtlen családi állapotú volt. Ezt okirattal nem kell igazolni, elegendő az érintettnek a hazai anyakönyvezésre irányuló kérelemben vagy külön dokumentumban erre vonatkozóan tett nyilatkozata;
 • ha a magyar fél a házasságkötés előtt elvált vagy özvegy családi állapotú volt és korábbi házasságkötésére Magyarországon került sor, elegendő nyilatkozatot tennie a korábbi házasságkötés helyéről és idejéről, illetve volt házastársa halálesetének helyéről és idejéről. A szükséges iratokat hivatalból beszerezzük.

 

Haláleset hazai anyakönyvezéséhez szükséges egyéb okiratok

 

A külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezése iránti kérelemhez csatolni kell az elhaltnak a haláleset időpontjában fennálló családi állapotát igazoló okiratot, kivéve:

 

 • ha az elhalt magyar állampolgár hajadon vagy nőtlen családi állapotú volt, vagy
 • ha a magyar fél a haláleset időpontjában elvált vagy özvegy családi állapotú volt és az elhalt házasságkötésére Magyarországon került sor, elegendő a kérelmezőnek nyilatkozatot tennie az elhalt házasságkötésének helyéről és idejéről, illetve az elhalt volt házastársa halálesetének helyéről és idejéről.

 

 

 

A HAZAI ANYAKÖNYVI KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ KÜLFÖLDI OKIRATOKKAL SZEMBENI ALAKI KÖVETELMÉNYEK

 

 

 

Diplomáciai felülhitelesítés

 

Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – az alábbi kivételekkel – a külföldön kiállított okirat csak akkor fogadható el, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviselet diplomáciai felülhitelesítéssel látta el.

 

Kivételek a diplomáciai felülhitelesítés alól 

 

Apostille: azon külföldi okirat esetén, amelyet olyan állam hatósága állított ki, amely részese a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezménynek, az okiratot diplomáciai felülhitelesítés helyett az adott állam arra illetékes hatósága által kiállított ún. Apostille-jal kell ellátni. (1973 évi 11. tvr.)

 

A hágai egyezményben részes államok listája az alábbi oldalon található meg:

 

Hágai Egyezményben részes államok

 

Ha az okirat kiállításának helye szerinti államban nem működik magyar külképviselet, vagy a magyar külképviselet diplomáciai felülhitelesítési tevékenységet nem végez, a külföldi okirat diplomáciai felülhitelesítés nélkül is elfogadható. Ebben az esetben az okiratot kiállító állam külügyminisztériumának hitelesítését kell beszerezni.

 

A külföldi állam Magyarországon működő külképviselete által kiállított anyakönyvi kivonat diplomáciai felülhitelesítés nélkül is elfogadható.

 

Nincs szükség a külföldön kiállított közokirat diplomáciai felülhitelesítésére azokban az országokban, amelyekkel Magyarország jogsegélyszerződést kötött (pl. Románia, Ausztria, Szerbia, Szlovákia).

 

 

Hiteles magyar fordítás:

 

A nem magyar nyelven kiállított irat – ha az ügyfajtára vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik – csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el, kivéve:

 

 • a hivatásos konzuli tisztviselő által jogszabályban meghatározott elektronikus úton a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv részére továbbított okirathoz, ha az okiratot az angol, a német vagy a francia nyelvek valamelyikén állították ki.

 

Hiteles magyar fordítást külföldön a magyar konzul, Magyarországon az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készíthet. A konzul jogosult a más által készített fordítás hitelesítésére is.

 

A magyarországi illetékes hatóság elérhetősége anyakönyvezési ügyekben:

Budapest Főváros Kormányhivatala
Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály
Hazai Anyakönyvi Osztály 2.

Cím: 1075 Budapest, Károly krt. 11.

Telefon: 323-3162, 323-3176
E-mail: hazaianyakonyv@bfkh.gov.hu
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/allampolgarsagi-es-anyakonyvi-foosztaly